Type at least 1 character to search
Nahoru
Obchodní podmínky pro e-shop
/ Obchodní podmínky pro e-shop

Obchodní podmínky pro e-shop

1. Rozsah platnosti

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop platí pro veškeré kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, které jsou uzavírány kupujícím (dále jen „Zákazník“) s prodávajícím, kterým je společnost LIFETECH s.r.o., IČ: 255 04 401, DIČ: CZ25504401, se sídlem Košinova 2116/19, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28485 (dále jen „Prodávající“), na zboží nabízené v internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím, společností LIFETECH s.r.o. na internetové stránce www.lifeox.cz nebo https://lifetechhome.cz, dále také jako „e-shop“). Vedle těchto Obchodnch podmínek pro e-shop se dále použijí i Všeobecné obchodní podmínky společnosti LIFETECH s.r.o., které jsou k dispozici zde: https://lifetechozone.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky/ (e-shop je jedním z projektů LIFETECH s.r.o.). V případě rozporu mají přednost tyto Obchodní podmínky pro e-shop.

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží v e-shopu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek pro e-shop je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek pro e-shop.

Ustanovení Obchodních podmínek pro e-shop jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky pro e-shop jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek pro e-shop může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek pro e-shop.

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop platí ve znění uveřejněném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

2. Předpoklady pro využití e-shopu, ochrana osobních údajů

Kupní smlouvu (Smlouvu o koupi, dále též jen „smlouvu“) uzavírá Zákazník s Prodávajícím, společností LIFETECH s.r.o.

Předpokladem pro jakoukoliv objednávku v e-shopu je vyplnění objednávkového formuláře (dále jen „formulář“) na stránkách e-shopu, a to minimálně v rozsahu údajů, které jsou ve formuláři uvedeny jako povinné. Při vyplňování formuláře je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené ve formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

S osobními údaji sdělenými Prodávajícímu ve formuláři bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany soukromí LIFETECH s.r.o., které jsou k dispozici zde: https://lifetechozone.com/cs/Zasady-ochrany-soukromi. Ochrana osobních údajů je dále popsána v článku 12.

3. Průběh objednání, uzavření smlouvy a výhrada k odstoupení

V e-shopu obdrží Prodávající zboží (tzn. hmotné předměty), dále jen „zboží“.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinný uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Zobrazení produktů v e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž pouze nezávazný online katalog, Prodávající může nabídku a ceny zboží kdykoli změnit.

Do odeslání objednávky stisknutím tlačítka „objednat“, popř. „objednat a zaplatit“ (uvedený název tlačítek je pouze informativní a jeho název a vzhled se můžou, při zachování jejich smyslu, v e-shopu měnit) je možné měnit údaje (například jméno, doručovací adresu apod.) i počet a případně druh zboží. Kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“ podává Zákazník závaznou objednávku zboží a je přesměrován k výběru platební metody a způsobu doručení.

Potvrzení doručení objednávky je provedeno bezprostředně po jejím odeslání e-mailem (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky uvádí podrobnosti k objednávce a informuje o těchto Obchodních podmínkách pro e-shop. Potvrzení o zaplacení je provedeno rovněž e-mailem (potvrzení o zaplacení).

V případě, že Zákazník zvolí jako platební metodu platbu předem bezhotovostním převodem, obdrží zálohovou fakturu s údaji k provedení platby.

V případě, že Zákazník zvolí platební metodu prostřednictvím systému platební brány a při výběru typu platby online se nepovede z nějakých důvodů zaplatit přímo přes platební bránu na webových stránkách (kartou nebo online převodem) nebo přímo nezaplacením projeví svůj nesouhlas s dokončením objednávky, tak je objednávka automaticky považována za zrušenou a neplatnou a pro Prodávajícího nevyplývá žádné plnění. Pokud i přes to má Zákazník zájem o zboží, je nutné zboží objednat znovu a online platbu dokončit včetně převodu peněz.

U zboží, které je zasíláno přepravní službou, je kupní smlouva uskutečněna tehdy, když je objednané zboží odesláno Zákazníkovi.

Vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že objednané zboží není výjimečně k dispozici, je Prodávající oprávněn k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je Zákazník neprodleně informován a peněžní prostředky přijaté od Zákazníka – pokud již byly Prodávajícímu poskytnuty – jsou Zákazníkovi vráceny nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy Prodávajícím. Vrácení peněžních prostředků Zákazníkovi probíhá obdobným způsobem vymezeným článkem 8.4.

4. Ceny

Ceny zboží uvedené v e-shopu obsahují zákonnou DPH a ostatní součásti ceny.

V některých případech jsou k uvedeným cenám účtovány přepravní náklady. Výše přepravních nákladů je Zákazníkovi sdělena v systému e-shopu před uzavřením kupní smlouvy (před odesláním objednávky).

V uvedených cenách nejsou uvedeny náklady, které vzniknou Zákazníkovi za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.), ani náklady na komunikaci se zákaznickou službou. Tyto náklady nese Zákazník.

U dodávek přesahujících hranice České republiky mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které Prodávajícím nejsou odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese Zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

Některé produkty, které jsou součástí jednoho druhu zboží nabízeného v e-shopu, mohou podléhat různému zdanění (DPH). Pokud jsou tyto různé produkty součástí jednoho druhu zboží (dále též „balíček“), mohou být na faktuře přiložené k potvrzení o zaplacení uvedeny zvlášť jako samostatné položky. Pokud však byly takové produkty součástí jednoho balíčku, jsou i nadále považovány za jeden druh objednaného zboží.

5. Platební podmínky

Cena zboží je splatná předem, popř. v hotovosti při předání a převzetí na výdejním místě nebo od přepravce (dobírkou). Platba v hotovosti v místě Prodávajícího není možná.

Pokud je pro platbu zboží nabízeného v e-shopu k dispozici platební metoda prostřednictvím systému platební brány, pak je možno provést platbu online platební kartou a online bankovním převodem.

V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy uvést variabilní symbol platby (číslo zálohové faktury). V případě bezhotovostní platby prostřednictvím Prodávajícím umožněné platební brány postupuje Zákazník dle instrukcí uvedené platební brány. Rozhodným momentem pro určení doby uhrazení je připsání celé kupní ceny včetně souvisejících nákladů na účet Prodávajícího spárované k přidělenému variabilnímu symbolu sdělenému Prodávajícím.

6. Dodací podmínky při zaslání poštou a přepravní službou

Zboží se dodává po odeslání potvrzení objednávky a přijetí platby.

U dodávek zboží činí dodací doba obvykle 3 pracovní dny od předání přepravní nebo poštovní službě, pokud je zboží v okamžiku objednání skladem. Ve výjimečných případech činí doba dodání maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.

Přehled možných způsobů doručení zásilek je Zákazníkovi nabídnut před potvrzením objednávky. Zákazník si vybírá vždy jednu z nabízených možností dopravy.

Konkrétní způsob doručení (a výběr případných variant) a výše poplatku s tím spojená je uvedena přímo ve formuláři, Zákazník tak může zkontrolovat jak cenu zboží a cenu doručení, tak celkovou cenu své objednávky (viz také článek 4).

V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Zákazník je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit Prodávajícímu.

Zboží je možné dodávat na adresy v České republice. V případě požadavku dodání mimo Českou republiku si Prodávající vyhrazuje právo prověřit možnost dodání a stanovit přepravní náklady, které Prodávající sdělí Zákazníkovi v potvrzení objednávky a v zálohové faktuře. Tyto náklady se mohou lišit od nákladů sdělených v systému e-shopu podle článků 4 a 6.

7. Dohoda o úhradě dodatečných nákladů

Pokud existuje právo na odstoupení od smlouvy a Zákazník jej využije, nese náklady na zpětné zaslání zboží Prodávající (další podrobnosti viz níže).

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce boží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat na adresu Prodávajícího (viz článek 1) či na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedené na internetové stránce lifeox.cz nebo lifetechozone.com.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní nebo kurýrní cestou.

V případě takového odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající není povinný vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než Zákazník Prodávajícímu zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

9. Poskytnutí užívacích práv a výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje vlastnictví na zboží dodaném Zákazníkovi až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny, Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, není-li stanoveno jinak.

10. Záruka

Prodávající může na nabízené a prodávané zboží poskytnout dobrovolnou záruku na jakost. Nároky Zákazníka a povinnosti Prodávajícího pak odpovídají právům z vadného plnění podle článku 11.

Prodávající neručí za škody, které vzniknou nedbalým či neopatrným používáním zboží.

11. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Zákazníkovi za to, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese uvedené výše.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží.

12. Ochrana osobních údajů

Prodávající upozorňuje, že pro účely realizace smluvního vztahu je nezbytná manipulace s osobními údaji Zákazníka. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, s výjimkou smluvních partnerů zajišťujících platební styk, dopravu či webové úložiště pro Zákazníka (např. účetní, banky, dopravci či provozovatel úložiště webové aplikace).

Prodávající se zavazuje chránit soukromá data Zákazníka před zneužitím.

Informace o Zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rovněž nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah Prodávajícího a Zákazníka se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky pro e-shop nabývají účinnosti dne 01. 12. 2020.

Dáváme důraz na kvalitu a detaily

Kontaktujte nás

+420 602 413 980
+420 702 131 740

sales@lifetechozone.com

 

You don't have permission to register
X